Bokslut och årsredovisning

Bokslutet avslutar räkenskapsåret

I årsredovisningslagen (1995:1554) är det noga reglerat hur ett årsbokslut och en årsredovisning ska upprättas. Alla företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling. Det som avgör hur ett företag ska avsluta den löpande bokföringen är den företagsform som verksamheten bedrivs i, men även företagets storlek spelar in.

Upprättande av bokslut innebär att sammanställa affärshändelserna i en resultaträkning och en balansräkning. Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång.

Innan du kan sammanställa alla affärstransaktioner är det viktigt att kontrollera så att företagets balanskonton stämmer, det vill säga så att allt har värderats korrekt i den löpande bokföringen. Balansräkningens poster ska kontrolleras och göras klara före resultaträkningen kan avslutas, eftersom de justeringar som kan behöva göras av balanskontona påverkar företagets resultat.

Resultaträkningen innehåller en översikt över intäkter och kostnader och visar företagets resultat. Balansräkningen ger översikt över tillgångar och eget kapital och skulder.

Förenklat bokslut, bokslut eller årsredovisning

Ett handelsbolag eller kommanditbolag ska avsluta sin redovisning med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. De olika reglerna beror på bolagets storlek och om bolagets delägare är fysiska eller juridiska.

En enskild näringsidkare ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut, ett vanligt årsbokslut eller i vissa fall med en årsredovisning. Det är storleken på din verksamhets omsättning som bestämmer hur bokföringen ska avslutas.

En ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor.

Ett aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning och sedan skicka in den till Bolagsverket. Ett aktiebolag kan beroende på omsättning, eget kapital och antal anställda, välja om de ska ha en revisor.

Att upprätta en årsredovisning

Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) och ska vara offentlig. Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning.

En årsredovisning ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick. Den rättvisande bilden av ett verksamhetsresultat och ställning ska tillsammans utgöras av verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

Vid frågor eller hjälp med att upprätta en årsredovisning eller ett bokslut, välkommen att kontakta Ekonomiverkstan.

Källa